RESERVATION

Saglasnost za korišćenje ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju u trenutku Vaše registracije na Internet sajtu restorana Cantina de Frida ili kada ih dobrovoljno otkrijete prilikom, npr. vršenja rezervacije, davanja povratnih informacija ili učestvovanja u konkursima.

Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane restorana Cantina de Frida na način i prema uslovima navedenim u ovoj Saglasnosti su:

  • Vaše lično ime i prezime,
  • Vaša e-mail adresa,
  • Broj telefona i/ili mobilonog telefona,

nadalje naznačeni kao „Lični podaci“.

Lični podaci prvenstveno prikupljamo radi:

  • naše interne statističke obrade podataka,
  • promocije novih proizvoda i usluga,
  • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugog reklamnog materijala,
  • istraživanja tržišta i sličnih vezanih aktivnosti,

nadalje naznačene kao „Svrha obrade“.

Konačno, korišćenjem ove Strane, Vaš računar će automatski otkriti određene tehničke i druge podatke i iste ćemo prikupiti (kao što su Vaša mrežna adresa, vrsta pretraživača i podatak o strani koja Vas je uputila na našu Stranu) radi operativnih i sigurnosnih razloga, i radi boljeg razumevanja na koji se način koriste naše Strane.

Davanjem Saglasnosti na korišćenje Ličnih podataka, pristajete da se Vaši Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane restorana Cantina de Frida.

Osim gore izričito navedenih, Vaše Lične podatke nećemo koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljati na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim osobama bez Vašeg dodatnog pristanka, osim slučajeva korišćenja Ličnih podataka za koje nije potrebna Vaša prethodna saglasnost, u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (kao što su: slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi Vas ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet, slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora, u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe i u drugim slučajevima određenim zakonom).

Ova Pravila privatnosti se primenjuju isključivo na Internet sajtu Cantina de Frida, i ne primenjuje se na strane trećih osoba.

Davanjem Vaše saglasnosti za korišćenje Ličnih podataka, Vi izjavljujete da se slažete da Vaše Lične podatke restoran Cantina de Frida štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim Ličnim Podacima, bez obzira da li se radi o ovlašćenim radnicima i/ili društvima angažovanim od strane restorana Cantina de Frida, posebno obavezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Vašim Ličnim Podacima imaju samo ovlašćene osobe restorana Cantina de Frida i samo u meri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, pri čemu se na svim nivoima poslovanja primenjuju najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na, kriptološko osiguranje svih podataka u toku arhiviranja i prenosa informatičkim i telekomunikacionim sistemom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na rad upotrebom korisničkih imena i propusnica (password) na svim nivoima unosa i obrade, 24-časovni alarmni sistem i zaštitu poslovnih prostorija u kojima se nalaze računari, telekomunikaciona i druga IT oprema neophodna za rad sistema, spremanje i čuvanje svih podataka eventualno arhiviranih u štampanom mediju i/ili prenosivom informatičkom mediju u prostorijama i objektima sa zaštićenim pristupom i slično.

Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu - trenutak uvrštavanja na mailing listu je isključivo Vaš pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših Ličnih podataka je trajna, a u svakom trenutku možete odustati od date Saglasnosti, da zatražite promenu ili ispravku već datih Ličnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših Ličnih Podataka i isključenje sa naše mailing liste. Nakon toga, Lični podaci se više ne koriste od strane restorana Cantina de Frida, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka kada Lični podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Ova Saglasnost obuhvata i sve naknadne izmene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od napred navedenih vrsta podataka, za koje restoran Cantina de Frida sazna u obavljanju svoje delatnosti i vredi do nastupanja jedne/neke od sledećih okolnosti: opoziva Saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja Svrhe obrade za koju je Saglasnost data i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog organa nadležnog za nadzor nad obradom Ličnih podataka. U svim navedenim slučajevima, Vaši Lični Podaci će biti brisani i njihova daljnja obrada će prestati.

CONTACT

Working hours:


Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
10:30 - 00:00
10:30 - 01:30
10:30 - 01:30
10:30 - 02:00
10:30 - 02:30
10:30 - 02:30
10:30 - 00:00

FOLLOW US